สกรูเกลียวปล่อยผ่าปลายยึดไม้

            

สกรูเกลียวปล่อยผ่าปลายยึดไม้ขนาด #12x3"            

สกรูเกลียวปล่อยผ่าปลายยึดไม้ขนาด #12x3 1/2"            

สกรูเกลียวปล่อยผ่าปลายยึดไม้ขนาด #12x4"

หัวบล็อกขันสกรูหกเหลี่ยม #8x45 มม.               

Visitors: 174,396